Procedury Certyfikacji RQS

Procedura certyfikacji RQS polega na spełnieniu określonych wymagań zawartych w Wymaganiach dla Systemu RQS i wypełnieniu formularza „C” przez Dystrybutora/Dealera i jego poświadczenia przez właściciela certyfikatu RQ. Procedura jest rozwinięciem procedury do Certyfikatu RQ i dotyczy zarówno jakości systemu produkcji wyrażonego przez jakość produktu i systemu dystrybucji, w którym dystrybutorzy spełniają warunki wysokiej jakości dostaw i obsługi posprzedażowej.

Procedura sprzeciwu będzie mogła być wszczęta z wniosku złożonego na formularzu „V” zawsze w odniesieniu zarówno do produktów certyfikowanych w formie uproszczonej, jak i w procedurze pełnej z tym, że w odniesieniu do certyfikatów uzyskanych w formie uproszczonej, sprzeciw spowoduje ich wygaśnięcie po upływie 2 lat od daty certyfikatu i o ile nie zostaną wcześniej zweryfikowane pozytywnie w wyniku dostarczonej dokumentacji. Sprzeciwy wobec certyfikatów uzyskanych w drodze procedury pełnej, będą rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Rozjemczej IPBBS z udziałem reprezentantów Komisji Rekomendacyjnej. Rozprawa przed Komisją Rozjemczą musi się odbyć najpóźniej w 30 dni od otrzymania sprzeciwu i nie wcześniej jak po otrzymaniu wyjaśnień od właściciela certyfikatu. Zaskarżany certyfikat wygasa w przypadku braku rozstrzygnięć w ciągu 3 miesięcy od złożenia sprzeciwu.