AktualnościArtykułyBiuletyn 01_2021

Rzecznik MŚP: nowe Prawo zamówień publicznych ma zapewnić łatwiejszy dostęp do zamówień dla MŚP

– Rzecznik MŚP informuje:

1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych, które zapewnić ma większy i łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Rzecznik MŚP od początku był mocno zaangażowany w prace nad jego tworzeniem

Celem ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) jest całościowe uregulowanie problematyki zamówień publicznych. Istotą rozwiązań nowego PZP jest zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych, z uwzględnieniem ich roli w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzeby wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług.

W nowej ustawie PZP przewidziano w szczególności następujące korzyści dla sektora MŚP:

 1. pełna elektronizacja zamówień za pośrednictwem platformy zakupowej, przy czym urzędowa platforma e-Zamówienia ma zostać w pełni wdrożona do kwietnia 2021 r.; (zob. https://ezamowienia.gov.pl/pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/ )
 2. wprowadzenie zasady efektywności;
 3. wprowadzenie w przetargach unijnych analizy potrzeb i wymagań zamawiającego oraz raportów z realizacji zamówienia;
 4. uproszczenie procedury w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych (wprowadzenie nowego trybu podstawowego);
 5. zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego m.in. poprzez określenie zasad kształtowania umów i obowiązkowych postanowień umownych;
 6. wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (m.in. zakaz nieproporcjonalnie wysokich kar umownych w stosunku do wartości zamówienia);
 7. wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia;
 8. wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
 9. zmniejszenie obciążeń związanych z wadium czy zabezpieczeniem umowy;
 10. nadanie Rzecznikowi MŚP uprawnień analogicznych do tych, które przysługują podmiotom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
 11. wprowadzenie nowych możliwości rozstrzygania sporów przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik MŚP aktywnie uczestniczył podczas prac nad projektami nowej ustawy PZP oraz ustawy ją wprowadzającej. Przy Rzeczniku MŚP w ramach Rady Przedsiębiorców działa również Zespół Roboczy ds. zamówień publicznych, który był zaangażowany w powyższe prace oraz opracowywał postulaty przedsiębiorców i ich organizacji. Efektem tych pracy były m.in. poniższe wystąpienia Rzecznika MŚP:

 1. z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: RMSP-61/2019/WPL) do Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz – wstępne uwagi do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych;
 2. z dnia 27 lutego 2019 r. (znak: RMSP-61/2019/WPL) do Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz – dodatkowe uwagi do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych;
 3. z dnia 5 czerwca 2019 r. (znak: RMSP-272/2019/WPL) do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – w sprawie przekazania opinii UZP w sprawie możliwości waloryzacji umów w związku z dużym wzrostem cen materiałów budowlanych i robocizny;
 4. z dnia 12 czerwca 2019 r. (znak: RMSP-282/2019/WPL) do Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP – w sprawie przekazania uwag do projektu ustawy o systemie instytucji rozwoju;
 5. z dnia 12 lipca 2019 r. (znak: RMSP-354/2019/WPL) do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – w sprawie rozpoczęcia prac nad promowaniem wśród zamawiających dobrych praktyk, w szczególności względem wykonawców z sektora MŚP;
 6. z dnia 16 sierpnia 2019 r. (znak: RMSP-354/2019/WPL) do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji Sejmu RP – z przekazaniem propozycji zmian do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych wypracowanych przez Zespół Roboczy ds. zamówień publicznych i Zespół Roboczy ds. recyklingu i gospodarki odpadami (in-house);
 7. z dnia 8 listopada 2019 r. (znak: RMSP-354/2019/WPL) do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – z prośbą o przedstawienie wyników prac zespołu ds. przygotowania i upowszechnienia wzorcowych dokumentów i praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych oraz z zaproszeniem na posiedzenie Zespołu Roboczego zamówień publicznych przy Radzie Przedsiębiorców w dniu 21 listopada 2019 r.

Aktualnie Zespół Roboczy ds. zamówień publicznych skupia się na problemie terminowości realizacji zamówień publicznych w kontekście narastającego problemu pandemii koronawirusa.

Udostępnij: