Aktualności

Split payment obowiązuje od początku lipca

Od niedzieli 1 lipca przedsiębiorcy mogą korzystać z mechanizmu podzielonej płatności, czyli tzw. split payment.

Jak podał Dziennik Gazeta Prawna, bankowcy potwierdzają, że w pierwszych tygodniach ten sposób płatności cieszy się większym powodzeniem niż przypuszczano. Jest to jednak wciąż bardzo niewielki odsetek wszystkich transakcji. Specjaliści zwracają też uwagę na fakt, iż jak do tej pory, to firmy prywatne wybierają częściej płatność za pomocą split payment.

Split payment obowiązuje od początku lipca

Od niedzieli 1 lipca przedsiębiorcy mogą korzystać z mechanizmu podzielonej płatności, czyli tzw. split payment.

Jak podał Dziennik Gazeta Prawna, bankowcy potwierdzają, że w pierwszych tygodniach ten sposób płatności cieszy się większym powodzeniem niż przypuszczano. Jest to jednak wciąż bardzo niewielki odsetek wszystkich transakcji. Specjaliści zwracają też uwagę na fakt, iż jak do tej pory, to firmy prywatne wybierają częściej płatność za pomocą split payment.

System podzielonej płatności jest dobrowolnym modelem uiszczania opłat przez kupujących. Decyzja dotycząca korzystania ze split payment leży po stronie nabywców. Mogą z niego korzystać lub pozostać przy znanej dotąd formie. Takiego wyboru nie mają już sprzedający, którzy muszą podporządkować się decyzji kupującego. Niektóre ze spółek Skarbu Państwa, takie jak Tauron,Lotos czy KGHM, już zdeklarowały, że będą dokonywać podzielonej płatności. Warto więc się do niej odpowiednio przygotować. Poniżej garść informacji przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

Co to jest MPP

W mechanizmie podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto nabywca wpłaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT, wpłaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

Środki na rachunku VAT wykorzystuje do zapłaty VAT w rozliczeniach z kontrahentami i urzędem skarbowym.

Mechanizm stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

Kogo dotyczy MPP
MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą. Wpływa też na sektor bankowy i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, księgowych i biura rachunkowe.

Kogo NIE dotyczy MPP
Z MPP nie możesz skorzystać, jeśli jesteś:
– konsumentem (nieprowadzącym działalności gospodarczej),
– przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT),
– przedsiębiorcą – w zakresie faktur objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT w branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych, np. elektronika, stal, metale kolorowe.

Dobrowolność MPP
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Oznacza to, że przedsiębiorca sam decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy (czyli mechanizm można stosować w sposób wybiórczy).
Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby postanowienia co do płatności w MPP lub bez MPP były regulowane w umowach z dostawcą (dostawca może nie wyrazić zgody na zapłatę mu w MPP).

Zapłata z MPP, rachunek VAT
Zapłata przy użyciu MPP będzie opierać się nadal na jednym przelewie do dostawcy za daną dostawę lub usługę. Rozdzielenie płatności następuje przez użycie specjalnego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank/SKOK. W komunikacie przelewu nabywca wskazuje:
– kwotę podatku VAT (lub część),
– kwotę sprzedaży brutto (lub część),
– numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
– NIP dostawcy.
Nabywca nie musi znać numeru rachunku VAT dostawcy, gdyż na przelewie – tak jak dotychczas – będzie wskazywać rachunek rozliczeniowy dostawcy.
Bank/SKOK automatycznie otwiera jeden bezpłatny rachunek VAT do rachunków rozliczeniowych, które w nim posiadasz. Na twój wniosek bank/SKOK może otworzyć więcej rachunków VAT.
Z rachunku VAT możesz korzystać w ograniczonym zakresie. Istnieją dwie możliwości skorzystania z rachunku przy płaceniu:
– za usługi lub towary, gdzie kwotę podatku VAT można opłacić ze środków na rachunku VAT, na rachunek VAT kontrahenta,
– swoich zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego, niezależnie od tego czy korzystasz z MPP czy nie.
Ważne: Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki na nim zgromadzone cały czas należą do przedsiębiorcy. Organy podatkowe nie będą dysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT, sprawują jednak nadzór nad ich uwolnieniem. Masz zatem dostęp do tych środków i możesz na bieżąco regulować swoje zobowiązania wobec kontrahentów, a twoja płynność finansowa nie jest zagrożona.

Zwrot różnicy podatku na rachunek VAT
Aby otrzymywać w przyspieszonym terminie – do 25 dni – zwrot różnicy podatku (tj. nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym) na rachunek VAT – należy zaznaczyć w deklaracji VAT, że chce się zwrotu na rachunek VAT i w jakiej kwocie.
A zatem – jeżeli w deklaracji podatkowej masz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym – możesz:
-złożyć wniosek o zwrot tej różnicy na rachunek VAT w terminie do 25 dni lub
-wykazać tę różnicę do zwrotu w standardowym terminie 60 dni.
Ważne: 25-dniowy termin zwrotu nie może być przedłużony.

Uwolnienie środków z rachunku VAT
Na rachunku VAT w niektórych sytuacjach mogą nagromadzić się środki finansowe. Jeżeli nie będziesz mógł wykorzystać ich do zapłaty za fakturę dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym, wówczas możesz złożyć wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na rachunek rozliczeniowy.
Urząd na podjęcie decyzji ma 60 dni. Może odmówić wydania zgody jedynie w sytuacji, gdy posiadasz zaległości w VAT (do wysokości tej zaległości) lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane. W takiej sytuacji wydaje decyzję, od której możesz się odwołać. W przypadku zgody otrzymasz postanowienie, zaś bank/SKOK prowadzący rachunek VAT przedsiębiorcy dostaje informację o wydanym postanowieniu, na podstawie której niezwłocznie przeleje środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.
Pamiętaj, że to ty sam zdecydujesz, jaką kwotę przekażesz na swój rachunek rozliczeniowy. Ważne jest również to, że złożenie wniosku do urzędu skarbowego nie będzie blokować możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku VAT w czasie, w którym naczelnik urzędu skarbowego będzie rozpatrywać twój wniosek. Jeżeli po złożeniu wniosku o przekazanie środków zechcesz zapłacić kontrahentom faktury w MPP lub zapłacić VAT do urzędu skarbowego, możesz to zrobić. Bank/SKOK przeleje wówczas kwotę do wysokości posiadanych środków na rachunku VAT na dzień otrzymania informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego.

Źródła: Ministerstwo Finansów, Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij: