Kalendarium

Spotkanie robocze IPBBS – 17-07-2018

KOMUNIKAT IPBBS

Uprzejmie informujemy, iż dnia 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Izby odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (WZC) IPBBS.

Zgodnie z porządkiem obrad WZC, zostało przedstawione sprawozdanie finansowe
za rok obrachunkowy 2017, stanowisko Komisji Rewizyjnej (KR) o w/w sprawozdaniu finansowym oraz zostały podjęte uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i pokryciu straty za 2017 r.
z funduszu zasobowego.

W nawiązaniu do omawianych istotnych tematów dotyczących bieżących i planowanych działań Izby
z uwzględnieniem uwag KR, która zasugerowała wypracowanie zdecydowanie nowej strategii
i koncepcji spotkania branżowego, Zarząd podjął decyzję o zwołaniu spotkania roboczego Członków Izby, w dniu 17 lipca 2018 r. w celu omówienia planu zadań do realizacji przez Izbę i celowości podejmowania tematów, i kontynuacji działalności Izby.

Członkowie IPBBS zostali poproszeni o przesłanie swoich propozycji, którymi Izba powinna się zająć,
a także o sugestie w jakim formacie powinna funkcjonować Izba (jakim nowym? …), jeżeli nie będą mogli wziąć udziału w/w spotkaniu.

Biuro IPBBS
ul. Działdowska 11 lok. 4
01-184 Warszawa
NIP 521-11-58-982

M. +48 730 086 970
T. +48 22 401 13 22
F. +48 22 401 23 22
www.ipbbs.org.pl

Udostępnij: