Stowarzyszenie a Izba Gospodarcza

Poniżej przedstawiamy analizę porównawczą w działalności obu instytucji.

STOWARZYSZENIE IZBA GOSPODARCZA
Podstawa prawna :
Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach (t.jedn.Dz.U. z 2001 nr 79 poz.855 z p.zm.)
Podstawa prawna:
Ustawa o Izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35 z 1989 z p.zm.)
Ustawowa definicja organizacji:
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem obywateli o celach niezarobkowych i określa w statucie swoje cele, programy i działania.
Ustawowa definicja organizacji:
Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.
Członkowie Stowarzyszenia:
Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych w ilości co najmniej 15 osób.
Członkowie Izby:
Izba gospodarcza może być utworzona, jeżeli taką inicjatywę podejmie co najmniej 50 przedsiębiorców, zwanych dalej „założycielami”, na obszarze działania tworzonej izby obejmującym obszar województwa. W wypadku gdy terytorialny zakres działania izby będzie przekraczać obszar województwa, liczba przedsiębiorców powinna wynosić co najmniej 100.
Podstawowe uprawnienia ustawowe:
Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń.
Podstawowe uprawnienia ustawowe:
Izba gospodarcza jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.

Izba gospodarcza może dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Na wniosek lub za zgodą izby gospodarczej Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, powierzyć tej izbie wykonywanie niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej.

Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych izb.
Izby gospodarcze mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej tj. być jej członkiem.

Ustawowy zakres celów statutowych:
1) Stowarzyszenie określa w statucie własne cele i sposoby ich realizacji,
Ustawowy zakres celów statutowych:
Izba gospodarcza może realizować cele w szczególności:
1) przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków;
2) popierać, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwój kształcenia zawodowego, wspierać naukę zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników
3) delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;
4) organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków;
5) wydawać opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
6) informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania izby.
Status prawny:
Stowarzyszenie jest osoba prawną i podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Status prawny:
Izba gospodarcza jest osobą prawną i podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Władze stowarzyszenia:
– Walne zgromadzenie członków jako obywateli stowarzyszenia lub wybranych wcześniej delegatów wg statutu
– Zarząd
– Komisja Rewizyjna
Władze izb gospodarczych:
– Walne zgromadzenie członków jako przedsiębiorców lub wybranych wcześniej delegatów wg statutu
– Zarząd
– Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne:
Stowarzyszenie, może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.
Jednostki organizacyjne:
Izby gospodarcze mogą tworzyć terenowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, zwane dalej „jednostkami organizacyjnymi”, jeżeli statut izby to przewiduje
Majątek i składki:
Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publiczne.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Majątek i składki:
Majątek izby gospodarczej, jednostki organizacyjnej i Krajowej Izby Gospodarczej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów własnej działalności.

Izby, mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochód z działalności gospodarczej izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Likwidacja:
Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny. Majątku nie można podzielić pomiędzy członków stowarzyszenia.
Likwidacja:
W razie rozwiązania izb gospodarczych, likwidator, powołany stosownie do ustaleń statutu, wykonuje postanowienia statutu dotyczące przeznaczenia majątku izb. Majątku nie można podzielić pomiędzy członków izby.