AktualnościArtykułyBez kategorii

Trwa nabór wniosków do Ścieżki SMART w ramach programu FENG.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do programu
Ścieżka SMART. Do zdobycia w 2023 r. dofinansowanie o łącznej kwocie
6,67 mld zł
.


7 lutego ogłoszono nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla
Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Jest to pierwszy uruchamiany konkurs w
ramach programu FENG, przy czym już od 21 lutego przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i
średnich firm będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych
polskich biznesów. Łącznie, w tym roku, w ramach Ścieżki SMART do przedsiębiorców trafi 10,67
mld zł, z czego PARP rozdysponuje kwotę 6,67 mld zł.


– Pierwsze nabory w ramach programu FENG otwierają nowy etap realizacji polityki spójności na
lata 2021-2027. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie unijne za pośrednictwem m.in.
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do tej pory, instytucje odpowiedzialne za koordynację
konkursów, przeprowadziły już wiele naborów, których efekty możemy obserwować w postaci
licznie zrealizowanych, innowacyjnych projektów. Z przyjemnością przekazujemy w ręce polskich
przedsiębiorców kolejne narzędzia, które pozwolą im dalej rozwijać i tworzyć prężnie działającą
gospodarkę – powiedział Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorz Puda.
Ścieżka SMART to zupełnie nowa oferta dla przedsiębiorców i zarazem pierwszy konkurs
uruchamiany w ramach programu FENG. Skierowana jest do sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw
oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (organizacje i instytuty badawcze, organizacje
pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki). PARP jest
odpowiedzialna za realizację naborów skierowanych do mikro-, małych i średnich firm.
W ramach programu przewidziano kompleksowe wsparcie projektów, obejmujących m.in.
działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację,
zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji.
Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy między
biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach
klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ).


Ścieżka SMART to konkurs o ogromnym budżecie. Tylko w tym roku Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości wesprze innowacyjne projekty polskich przedsiębiorców kwotą 6,67 mld zł z
Funduszy Europejskich. Gorąco zachęcam wszystkie firmy, które mają plany badawcze i
rozwojowe, by spróbowały swoich sił w konkursie. Wnioski w Ścieżce SMART można składać już od
21 lutego. Biorąc pod uwagę dostępny budżet, szanse na zdobycie dofinansowania są bardzo duże.
Środki unijne pozwolą firmom na wzmocnienie swojej przewagi konkurencyjnej, rozwój i
wdrażanie kolejnych innowacji
– mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.


Nowe, modułowe podejście


Ścieżka SMART opiera się na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca
MŚP wybiera jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie
innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie
przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).
W module obligatoryjnym – B+R, wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie
elementy procesu badawczego – badania przemysłowe, prace rozwojowe (w tym stworzenie
prototypu oraz testowanie go) oraz zaangażowanie przyszłych użytkowników. Aby moduł mógł być
objęty wsparciem, przedsiębiorca musi zaplanować przynajmniej prace rozwojowe. Efektem
zaplanowanych prac B+R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności
gospodarczej – innowacyjnego rozwiązania, tj.: nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi
(innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji
działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie
biznesowym).
Drugi moduł obligatoryjny, który przedsiębiorca może wybrać, to wdrożenie innowacji. Obejmuje
on dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez
Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do
powstania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie krajowym. Wśród
kosztów objętych wsparciem znajdują się m. in.: zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości
zabudowanych, zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i
materiałów budowlanych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Do modułu obligatoryjnego wnioskodawca może dobrać dowolną liczbę modułów fakultatywnych.
Do wyboru ma ich pięć.

Głównym założeniem modułu cyfryzacji w ścieżce SMART jest transformacja cyfrowa firmy –
wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w zakresie robotyzacji linii produkcyjnych, automatyzacji
procesów, zastosowanie oprogramowania dla obniżenia kosztów funkcjonowania oraz
wprowadzania nowych czy ulepszenia istniejących produktów i usług.

Moduł zazielenianie ma na celu transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego
rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Moduł pomaga zaplanować funkcjonowanie
przedsiębiorstwa w modelu cyrkularnym: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez
projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz
cyklem życia produktów (np. w zakresie ponownego wykorzystania odpadów oraz zastępowania
bądź redukcji substancji szkodliwych).

Moduł internacjonalizacji ma wspomagać umiędzynarodowienie produktów firmy, m.in. poprzez
promocję zagraniczną. Otrzymane wsparcie pomoże pokryć koszty udziału w targach branżowych
czy skorzystania usług doradczych związanych z zagraniczną ekspansją. Przedsiębiorca będzie mógł
otrzymać także wparcie na uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich
obronę.

Moduł kompetencje ułatwia sprawne wdrażanie zmian powstałych przy pomocy pozostałych
wybranych modułów. Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie dla kadr i osób
zarządzających na zdobywanie wiedzy oraz nowych doświadczeń, wspierających realizację zadań w
pozostałych modułach projektu.
Moduł infrastruktura B+R ma na celu utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na
terenie Polski, w którym realizowana będzie agenda badawcza. Jej wynikiem ma być innowacja
produktowa lub procesowa w skali polskiego rynku. Przedsiębiorcy z sektora MŚP dzięki środkom
otrzymanym w ramach modułu mogą pokryć koszty zakupu bądź leasingu gruntów, nieruchomości
zabudowanych, środków trwałych, niematerialnych i prawnych, a także robót i materiałów
budowlanych.

Pierwszy nabór do konkursu realizowanego przez PARP jest skierowany na realizację projektów
indywidualnych MŚP. Rozpoczęcie naboru wniosków przewidziano na 21 lutego 2023 r., okres
przyjmowania dokumentów potrwa do 12 kwietnia 2023 r. W pierwszym naborze na
dofinansowanie projektów, z ramienia PARP, przeznaczone będzie 4,45 mld zł.
Harmonogram kolejnych naborów dla Ścieżki SMART
Kolejne nabory przewidziane przez PARP w ramach Ścieżki SMART ogłoszone będą:
– 30 marca 2023 r. – nabór dla pojedynczych MŚP
– 10 maja 2023 r. – nabór dla konsorcjów MŚP
– 6 czerwca 2023 r. – nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP
Realizacją programu zajmują się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Źródło PARP

Udostępnij: