AktualnościKalendarium

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków IPBBS

ZAWIADOMIENIE

Zarząd IPBBS zawiadamia, iż zwołuje na dzień 18.06.2019 roku (wtorek)

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo – Szkolnej zgodnie z paragrafami 17 i 19 pkt.1 Statutu IPBBS z dn. 19-10-2018 r., o godzinie 10:15 w pierwszym terminie, o godzinie 10:30 w drugim terminie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia i ewentualnymi wnioskami z sali, dotyczącymi porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej Przewodniczącego.
 5. Prezentacja sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i stanowiska Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
 6. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem ww. sprawozdania oraz podjęcie odpowiednich uchwał.
 7. Prezentacja sprawozdań z działalności organów Izby za okres XII kadencji: Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 1. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem ww. sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 2. Zgłaszanie poszczególnych kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej IPBBS (autoprezentacja dla nowych kandydatów).
 3. Wybór  Zarządu, Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego.
 1. Przeprowadzenie tajnego głosowania w celu wyłonienia nowego Zarządu na okres XIII kadencji.
 2. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania.
 3. Dyskusja i wolne wnioski.
 4. Ustalenie terminu spotkania ustępujących władz z nowymi w celu przekazania bieżących spraw organizacji.
 5. Zamknięcie obrad.

Pełnomocnictwo: Członkowie IPBBS mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie do biura Izby skanu podpisanego pełnomocnictwa z danymi pełnomocnika biuro@ipbbs.org.pl

Pełnomocnicy proszeni są o okazanie oryginału pełnomocnictwa w dniu  Walnego Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem.

Lokalizacja: Walne Zgromadzenie odbędzie się w  HOTELU MERCURE WARSZAWA CENTRUM,

ul. Złota 48/54 w  Warszawie.

 

Udostępnij: