Aktualności

Współpraca IPBBS z Ministerstwem Rozwoju i Technologii

Propozycja rozporządzenia PE i Rady w sprawie zakazu produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej na rynku unijnym może dotknąć wszystkie firmy w naszej branży. Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia oraz do zgłaszania uwag i propozycje zapisów do poszczególnych artykułów rozporządzenia.


Od 2022 r. na forum grupy roboczej Rady UE ds. konkurencyjności
i wzrostu toczą się prace nad projektem rozporządzenia PE i Rady w sprawie zakazu
produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej na rynku unijnym , mającego na celu uzupełnienie unijnych ram legislacyjnych i polityki dotyczących pracy przymusowej.

Zgodnie z projektowaną regulacją, zaproponowany został zakaz wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku Unii Europejskiej produktów wytworzonych w efekcie pracy przymusowej lub wywozu wyprodukowanych w kraju lub przywożonych produktów, wytwarzanych z wykorzystaniem pracy
przymusowej. Propozycja KE ma również na celu zapewnienie wycofania takich produktów z rynku Unii Europejskiej.
Ww. zakaz, o którym mowa w projektowanym art. 3 przedmiotowego rozporządzenia, ma
dotyczyć produktów, w przypadku których użyto pracy przymusowej na dowolnym etapie
ich wytwarzania, wydobywania lub pozyskiwania, w tym w ramach obróbki lub
przetwarzania tych produktów. Zakaz będzie miał zastosowanie do wszystkich produktów,
niezależnie od ich rodzaju, w tym do ich elementów, a także niezależnie od sektora,
pochodzenia, zarówno do produktów krajowych, jak i przywożonych, wprowadzanych do
obrotu, jak i udostępnianych na rynku Unii Europejskiej lub wywożonych. W celu
egzekwowania tego zakazu ustanowiony zostanie system kontroli produktów w tym
zakresie. Rzeczpospolita Polska, co do zasady, popiera regulację mającą na celu
wyeliminowanie zjawiska pracy przymusowej. Należy jednak podkreślić, że podobnie jak
inne państwa członkowskie UE, RP zgłosiła liczne zastrzeżenia dotyczące projektowanych
przepisów, w szczególności możliwości ich egzekucji, przede wszystkim w zakresie kontroli
procesu produkcji w państwach trzecich.
Wobec powyższego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie uwag i propozycji zmian
do tekstu przedmiotowego rozporządzenia w terminie do dnia 11 października 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia oraz do zgłaszania uwag w załączonej tabeli w której można zamieszczać również propozycje zapisów do poszczególnych artykułów rozporządzenia.

DOKUMENTY DOSTĘPNE TU:

https://www.ipbbs.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-zakazu-produktow-wytwarzanych-z-wykorzystaniem-pracy-przymusowej.docx

https://www.ipbbs.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/Forced-Labour-Ban_-3-column-table-for-MS-drafting-suggestions-and-comments.docx

Proszę o przysłanie propozycji zapisów na adres biuro@ipbbs.org.pl do 11 października.

Udostępnij: