AktualnościArtykuły

Zatrudniasz kobiety? Wkrótce nowe obowiązki dla pracodawców.

30 marca Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn. Nakłada ona na pracodawców szereg nowych obowiązków. Zmiany mają na celu zmniejszenie luki płacowej ze względu na płeć.

W Unii Europejskiej od dawna podnoszono, że stosowanie zasady równości wynagrodzeń jest utrudnione ze względu na brak przejrzystości systemów wynagrodzeń>Luka płacowa, między kobietami a  mężczyznami w Unii utrzymuje się na poziomie 13 %.

Dyrektywa wprowadzi nowe obowiązki dla pracodawców

Nowa unijna dyrektywa, ( przyjęta  30 marca przez Parlament Europejski wprowadza szereg nowych obowiązków dla pracodawców, z których najważniejsze to:

  1. Obowiązek poinformowania kandydatów do pracy o proponowanym wynagrodzeniu
  2. Zakaz pytania osób starających się o pracę o wysokość ich dotychczasowego
  3. Obowiązek przekazania na wniosek pracownika informacji dotyczących jego indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średnich poziomów wynagrodzenia
  4. Obowiązek obliczenia i przekazania odpowiedniemu organowi monitorującemu informacji o występującej u danego pracodawcy luce płacowej między pracownikami płci żeńskiej i męskiej.

Dyrektywa oczekuje teraz na przyjęcie przez Radę UE. Wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od tego momentu państwa członkowskie będą miały trzy lata na jej implementacje do krajowych porządków prawnych.

Sprawdż jakie kroki możesz podjąć już teraz, aby dostosować swoją firmę  do tej zmiany i  uniknąć negatywnych konsekwencji po wejściu w życie nowych przepisów.

Na podstawie  Deloitte

Strefa pracodawcy: Dyrektywa mająca na celu zmniejszenie luki płacowej przyjęta przez Parlament Europejski | Deloitte

Udostępnij: