Lobbing

IPBBS jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) w ramach której Izba stara się wpływać na treść dotyczących nas ustaw, np. Ustawa o ZP.   Po przekształceniu w Izbę Gospodarczą planujemy  włączyć się aktywnie w opracowanie poprawek do wielu istniejących ustaw w tym do Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych  i innych mających bezpośredni wpływ na koszty działalności zrzeszonych firm.

http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,581,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowien-publicznych-rady-dialogu-spolecznego.html
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281202

NOWELIZACJA USTAW m.in. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

17 lutego 2016r. w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez IPBBS, skierowane do wszystkich zainteresowanych planowanymi zmianami w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i projektem IPBBS dotyczącym wspólnej platformy produktowej.

Celem spotkania było:

  • ustalenie stanowiska branży w kwestii budowy pod patronatem IPBBS wspólnej platformy produktowej,
  • powołanie grupy inicjatywnej do opracowania zasad współpracy i zakresu projektu
  • wstępne ustalenie osób zainteresowanych opiniowaniem kolejnych nowelizacji ustaw: PZP, ustawa o tzw. sklepach wielkopowierzchniowych, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, itd.

Dla wielu naszych przedsiębiorstw sprzedaż do jednostek podlegających PZP jest bardzo ważna. Korzyści z tej sprzedaży mogą być zarówno zwiększone, jak i utracone w zależności od reakcji całej branży. Branża powinna wykorzystać szansę do utrzymania lub nawet zwiększenia kontroli nad procesami sprzedaży, która nieuchronnie w relatywnie niedługim czasie przejdzie całkowicie na platformy internetowe.

W imieniu Izby prezentację omawiającą proponowane zmiany omówił zaproszony były Prezes UZP, Pan Jacek Sadowy. W wyniku dyskusji ustalono, że Izba złoży na ręce Ministra Rozwoju pismo przedstawiające stanowisko naszej branży do zmian w ustawie. W ciągu kilku dni został opracowany list, który skierowaliśmy na ręce Ministra Rozwoju i Wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Ponadto na początku marca planowane jest spotkanie z odpowiedzialnym za PZP Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariuszem Haładyj.

Harmonogram bieżących działań w sprawie propozycji zmian w Ustawie PZP:

  • 22.02.16 – przekazanie opinii IPBBS Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi
  • 26.02.16 – przekazanie propozycji zmian na ręce Wicepremiera Mateusz Morawieckiego
  • 07.03.16 – spotkanie z Wicepremierem Jarosławem Gowinem
  • 14.03.16 – planowane spotkanie robocze z Podsekretarzem Mariuszem Haładyj

O wynikach rozmów i szczegółach sprawy, będziemy informowali Państwa na bieżąco.

WSPÓLNA PLATFORMA PRODUKTOWA I CERTYFIKAT JAKOŚCI IPBBS

Podczas spotkania w dniu 17 lutego 2016 r. poruszono propozycję stworzenia przez Izbę bazy produktów i certyfikacji jakości. Temat wywołał ożywioną dyskusję wśród uczestników, a wnioski potwierdziły, że takie działania są potrzebne. Zebrane grono wyraziło aprobatę dotyczącą inwestycji i kroków, jakie Izba będzie musiała podjąć w związku z tym projektem. Ustalono, że wracamy do rozpoczętych prac, niezależnie od zapotrzebowania z UZP.

Podkreślono także, że jedynym dobrym rozwiązaniem jest powołanie Komisji złożonej z przedstawicieli Izby, jako osób najlepiej znających produkty i problemy dotyczące omawianych standardów.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rekomendacyjnej, która zajmie się opracowaniem procedur i oceną przy certyfikacji. W informacji zwrotnej prosimy o podanie: danych kontaktowych do osoby zgłaszanej do Komisji, danych firmy oraz zakresu specjalizacji (jakie produkty będą oceniane przez tę osobę). Na zgłoszenia czekamy pod adresem forum@ipbbs.org.pl

Głównym zadaniem platformy będzie przechowywanie danych o produktach w celu ich certyfikacji, oraz masowego tworzenia ofert przez kanał dystrybucyjny i ich automatycznej wymiany z innymi platformami zewnętrznymi w tym z e-Katalogami UZP i platformami prowadzonymi przez dystrybutorów.

Od 15 czerwca br. planujemy rozpoczęcie I etapu udostępnienia internetowej platformy do wypełnienia treści strony startowej PIM Dystrybutora/ Dostawcy/Dealera dotyczącej brandingu firmy,  umieszczenia plików graficznych używanych marek itd. , oraz zaimportowanie/wypełnienie stosowanych drzew produktowych. Prosimy o rozpoczęcie zbierania materiałów i zgłoszenie akcesu do biura Izby na adres: forum@ipbbs.org.pl  z podaniem danych osoby kontaktowej, której wyślemy login. Zakładanie strony startowej będzie bezpłatne do końca lipca br.  Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Od 1 sierpnia br. wdrażamy II etap dla firm mających założoną stronę początkową. Ten etap dotyczy firm wprowadzających towary na rynek, tych którzy odpowiadają za jakość tych konkretnych produktów. Zakładamy, że tylko Dostawcy/Dystrybutorzy wprowadzający towary na rynek będą umieszczać i modyfikować opisy produktów. Dane produktów zatwierdzone przez Dostawcę będą umieszczane w bazie platformy PIM i będą mogły być poddane procesowi certyfikacji RQ  od 1 września. Proces certyfikacji przebiegać będzie kolejno dla zgłoszonych grup produktów.

Przewidujemy, że kolejno do końca br. będziemy uruchamiać następne funkcjonalności platformy związane docelowo z masowym generowaniem ofert przez Dystrybutorów z plików produktowych bazy PIM do synchronizacji z e-Katalogami i innymi platformami sprzedażowymi.

Zapraszamy do szybkiego rozpoczęcia współpracy. Firmy uczestniczące w projekcie zgodnie z harmonogramem będą  ponosiły minimalne koszty i będą korzystać z pierwszeństwa w następnych etapach. Dołączanie do projektu w czasie jego trwania może wiązać się zarówno z długimi terminami jak i dodatkowymi dużymi kosztami.

Czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem: forum@ipbbs.org.pl

ZMIANY W USTAWIE DOTYCZĄCEJ PODATKU OD SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

Wychodząc naprzeciw zachodzącym zmianom oraz działając we wspólnym interesie informujemy, że poza rozpoczętymi projektami, w dalszej kolejności sprawdzimy możliwy wpływ na naszą branżę planowanej ustawy dotyczącej podatku od „sklepów wielkopowierzchniowych”. Dochodzą nas głosy, że szereg rozważanych aspektów może mieć istotny wpływ na koszty naszej działalności. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco