Procedury Certyfikacji RQ

Procedura pełna polegać będzie na wypełnieniu formularza „A”, „B”, „C” i zatwierdzeniu przez Komisję i Zarząd. Certyfikat sporządzony na podstawie procedury pełnej, będzie obejmował cały okres życia badanej wersji produktu, czyli pod warunkiem nie zmieniania jego technologii i cech użytkowych. W razie modyfikacji produktu wymagana będzie procedura uzupełniająca.

Proces certyfikacji RQ pełnej opierać się będzie na zebraniu i 2-3 stopniowej ocenie dostępnej dokumentacji:

  1. Obligatoryjnie (ocena w formularzu „A” przez Biuro Izby):
  • Karta produktu wypełniona zgodnie z rekomendacjami Komisji Rekomendacyjnej Izby,
  • Deklaracji producenta lub wprowadzającego na rynek (może obejmować grupy produktów)
  1. Uzupełniająco (ocena w formularzu „B” przez Komisję Rekomendacyjną):
  • Karta wyrobu producenta/wprowadzającego na rynek,
  • Deklaracja zgodności z CE,
  • Wyniki badań z laboratoriów akredytowanych przez PCA lub posiadających akredytację uznanych przez PCA międzynarodowych jednostek jak DNV, ASTM, ISQC, itd.,
  • Certyfikaty instytucji certyfikujących ISO, FSC itd.,
  • Inne badania zamawiane przez Zlecającego za pośrednictwem IPBBS na wyraźne żądanie Komisji Rekomendacyjnej,
  • Opinie ekspertów i innych producentów z danych dziedzin współpracujących z Izbą.

Złożone dokumenty będą weryfikowane przez Biuro Izby i przedstawiane Komisji Rekomendacyjnej w cyklach 2 tygodniowych do oceny końcowej. W szczególnych wypadkach Komisja może zażądać oględzin produktu lub ujawnienia niezbędnych dla Komisji danych nie wynikających z dostępnej dokumentacji.

Procedura uproszczona polegać będzie na wypełnieniu formularza „A” na podstawie obligatoryjnych dokumentów produktu. W takim przypadku certyfikat będzie przysługiwał na okres 2 lat i automatycznie będzie przedłużany na dalsze okresy pod warunkiem nie wpłynięcia sprzeciwów na formularzu „V” w okresie obowiązywania.

Formularz „A” będzie umożliwiał certyfikację rodziny produktów o zbliżonych parametrach, pod warunkiem wypełnienia wszystkich kart produktów.
Procedura uzupełniająca polegać będzie na dostarczeniu aktualnej dokumentacji na formularzu „A” i lub „B”. Dalej stosować się będzie procedurę uproszczoną, lub w razie sprzeciwów, lub niejasności procedurę pełną.

Procedura uzupełniająca polegać będzie na dostarczeniu aktualnej dokumentacji  na formularzu „A” i lub „B”.  Dalej stosować się będzie procedurę uproszczoną, lub w razie sprzeciwów, lub niejasności procedurę pełną.