AktualnościArtykuły

GUS opublikował dane dotyczące dynamiki sprzedaży detalicznej w czerwcu 2023 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 4,7% (wobec wzrostu o 3,2% w czerwcu 2022 r.). W porównaniu z majem 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 0,9%.
W okresie styczeń-czerwiec 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 5,7% (w 2022 r. wzrost o 9,1%).

W czerwcu 2023 r. spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) r/r odnotowano we wszystkich prezentowanych grupach z wyjątkiem grupy ”farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny”, w której sprzedaż utrzymała się na poziomie poprzedniego roku

Sprzedaż detaliczna towarów według rodzajów działalności przedsiębiorstwa

W czerwcu 2023 r. największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. utrzymał się w jednostkach z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 16,6% wobec spadku o 2,3% przed rokiem). Znaczne zmniejszenie sprzedaży odnotowano również w grupach: „meble, rtv, agd” (o 14,4%), „pozostałe” (o 12,6%), „paliwa stałe, ciekłe, gazowe” (o 8,3%). Jednostki handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi wykazały spadek o 3,8%.

W czerwcu w porównaniu z majem 2023 r. notowano niższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 8,9%). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się z 8,5% w maju 2023 r. do 7,7% w czerwcu br. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 22,6% przed miesiącem do 16,9%), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 22,2% do 21,2%) oraz „meble, rtv, agd” (z 15,1% do 14,4%).

Wykres 1. Sprzedaż detaliczna towarów (ceny stałe) – analogiczny okres roku poprzedniego=100

Tabela 1. Dynamika sprzedaży detalicznej (ceny stałe)

Wyszczególnienie 
06 202301-06 2023
05 2023=10006 2022=10001-06 2022=100
OGÓŁEM100,995,394,3
w tym:   
Pojazdy samochodowe, motocykle, części102,998,1100,1
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe99,691,785,0
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe102,196,295,3
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach...
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny101,6100,099,3
Tekstylia, odzież, obuwie105,598,199,5
Meble, rtv, agd96,885,687,0
Prasa, książki, pozostała sprzedaż  w wyspecjalizowanych sklepach96,283,485,0
Pozostałe100,087,485,0

 (.) Zupełny brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest
niemożliwe albo niecelowe

Tabela 2. Dynamika i struktura sprzedaży detalicznej (ceny bieżące)

Wyszczególnienie 
06 202301–06 2023
05 2023=10006 2022=10001–06 2022=100Struktura w %
OGÓŁEM100,6102,1105,7100,0
w tym:    
Pojazdy samochodowe, motocykle, części102,6102,5106,97,2
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe98,678,190,513,9
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe101,9112,4113,526,3
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach....
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny102,1112,2110,77,1
Tekstylia, odzież, obuwie104,6106,1107,26,9
Meble, rtv, agd96,594,698,07,9
Prasa, książki, pozostała sprzedaż  w wyspecjalizowanych sklepach96,890,993,74,0
Pozostałe99,998,196,38,5

(.) Zupełny brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest
niemożliwe albo niecelowe

Wykres 2. Sprzedaż detaliczna towarów w czerwcu 2023 r. według rodzajów działalności przedsiębiorstwa (ceny stałe) – analogiczny okres roku poprzedniego=100

W czerwcu 2023 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej wyrównanej sezonowo o 0,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2023 r. była o 0,6% wyższa w porównaniu z majem br.

Wykres 3. Sprzedaż detaliczna – dane wyrównane sezonowo i niewyrównane (ceny stałe) –
                     przeciętna miesięczna 2015=100

W publikacji „Biuletyn Statystyczny” w tabl. 1 równocześnie z danymi o sprzedaży detalicznej prezentowane są także dynamiki dla obrotów w handlu detalicznym, które są przekazywane zgodnie z wymogami na potrzeby statystyki europejskiej. Obroty w handlu detalicznym obejmują swoim zakresem pełną zbiorowość podmiotów zaklasyfikowanych wg PKD do działu 47 – „Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi”.

 

Udostępnij: