AktualnościArtykułyBiuletyn 06/2020

Instrumenty podatkowe poprawiające płynność finansową firm w Tarczy 4.0

W przyjętej Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazło się wiele przepisów, których celem jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw. Firmy będą mogły skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów oraz do końca grudnia 2020 r. zostaną zwolnione z podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych. W ramach nowelizacji przepisów wprowadzona została zmiana umożliwiająca zaliczenie jako koszt kwalifikowany nowej inwestycji, wydatków związanych z dwuletnimi kosztami pracy, najmem, dzierżawą, w tym w formie leasingu finansowego, także po terminie zakończenia inwestycji wskazanego w uzyskanej decyzji o wsparciu. Dodatkowo eksperci KPMG w Polsce wskazują na rozszerzony katalog, dzięki któremu od podstawy opodatkowania podatnik może odliczyć darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19.

Rozwiązaniem w Tarczy 4.0, mającym poprawić płynność finansową przedsiębiorców jest wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, w  rachunku kredytowym oraz rachunkach bieżących udzielanych w złotych. Jest to kolejny ważny instrument płynnościowy uruchomiony w ramach tarczy antykryzysowej, w której będzie uczestniczył Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do końca 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie kredytu z  dopłatami, wraz z oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej co do spełnienia określonych warunków, do banku, który zawarł umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Mechanizmem dopłat będą mogły być też objęte kredyty udzielone do tej pory, jeśli zostaną dostosowane do wymogów ustawowych. Dopłaty do oprocentowania wyniosą 2 punkty procentowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub 1 punkt procentowy w przypadku pozostałych przedsiębiorców. Co jest bardzo istotne, dopłaty nie będą stanowić przychodu dla celów PIT oraz CIT. Jest to więc obok dopłat do wynagrodzeń pracowników z FGŚP bezzwrotna forma pomocy – mówi Konrad Zawrotniak, ekspert w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. M&A w KPMG w Polsce.

Dopłaty do oprocentowania kredytów będą stanowić pomoc publiczną zgodnie z regulacjami UE i mogą być stosowane do określonych limitów (m.in. 800 tys. euro), a mechanizm ten można będzie łączyć z  pomocą de minimis oraz pomocą w formie gwarancji kredytowych.

Zwolnienie z podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych

Na końcu procesu legislacyjnego do przepisów Tarczy 4.0 zostało wprowadzone zwolnienie z podatku minimalnego dla wszystkich nieruchomości komercyjnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Postulat branży został spełniony – będzie to ważne wsparcie, tym bardziej, że branża nieruchomości komercyjnych i deweloperzy nieruchomościowi zostali wykluczeni z rozwiązań Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

Podmioty posiadające nieruchomości komercyjne będą mogły wystąpić o zwrot nadwyżki zapłaconego podatku minimalnego nad zaliczkami na podatek CIT za okres marzec-maj 2020.

Mając na uwadze brak szczególnych regulacji wprowadzanych przez Tarczę 4.0 w zakresie zwrotu, przy ubieganiu się o  taki zwrot nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące weryfikacji prawidłowości zasadności zwrotu podatku minimalnego, w szczególności art. 24b ust 15 ustawy o CIT, w tym m.in. dotyczące weryfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi pod kątem zgodności z warunkami rynkowymi. Dla wielu firm, właśnie kwestia kontroli podatkowej przy zwrocie nadpłaconego podatku minimalnego była głównym powodem nie występowania przez firmy o zwrot. Przepisy weszły w życie 24 czerwca br., z tego względu warto już pomyśleć o wystąpieniu o zwrot nadwyżki podatku minimalnego za okres marzec-maj 2020 r. Za kolejne miesiące będzie już obowiązywać zwolnienie – mówi Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. M&A w KPMG w Polsce.

Polska Strefa Inwestycji – najem i koszty pracy także po zakończeniu inwestycji dzięki zmianom w Tarczy 4.0

Ustawodawca dostrzegł, że okres w którym możliwe jest traktowanie jako kwalifikowanych wydatków nowej inwestycji z  tytułu najmu, dzierżawy i leasingu jest znacznie krótszy, niż okres faktycznej, ekonomicznej przydatności tych obiektów, a tym samym także czasu ponoszenia tych wydatków w rzeczywistości. Podobna problematyka dotyczyła dwuletnich kosztów pracy jako sposobu ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanej inwestycji, gdzie datą graniczną uznawania tych kosztów było zakończenie inwestycji. Wychodząc naprzeciw tym problemom, w ramach nowelizacji przepisów Tarczy 4.0, wprowadzona została jedna z istotniejszych zmian umożliwiająca zaliczenie jako koszt kwalifikowany nowej inwestycji, wydatków związanych z dwuletnimi kosztami pracy, najmem, dzierżawą, w tym w formie leasingu finansowego, także po terminie zakończenia inwestycji wskazanego w uzyskanej decyzji o wsparciu.

Podstawową zaletą modyfikacji przepisów jest zapewnienie wyższej nominalnie wartości potencjalnego zwolnienia z podatku dochodowego. Niniejsza modyfikacja pozwoli w szczególności uatrakcyjnić ofertę Polski w kontekście rozwoju szeroko pojętego sektora nowoczesnych usług dla biznesu, ale też zapewni przedsiębiorstwom z sektora produkcyjnego, używających maszyn i urządzeń na podstawie zawartych umów najmu czy też leasingu, zaliczenie tych wydatków do kosztów kwalifikowanych, także po zakończeniu danej inwestycji – mówi Arkadiusz Kalwik, ekspert w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19 bez ustawowego limitu i dla firm płacących podatek liniowy

W Tarczy Antykryzysowej 4.0 ustawodawca rozszerzył również katalog, dzięki któremu od podstawy opodatkowania podatnik może odliczyć darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19. Oprócz już wprowadzonych wcześniejszymi przepisami możliwości odliczenia darowizn na rzecz określonych podmiotów, w nowej regulacji do katalogu zostały dodane domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z  usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 przewiduje dodatkowo możliwość odliczenia przez podatników, w tym także osoby prowadzące działalność gospodarczą, darowizn rzeczowych, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. takim podmiotom jak placówki oświatowe czy organizacje pożytku publicznego. Co istotne, warunkiem odliczenia będzie udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o  jej przyjęciu – mówi Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Darowizny można rozliczać w zeznaniu składanym po zakończeniu roku podatkowego lub przy obliczaniu zaliczki w przypadku podatników zobowiązanych do samodzielnej wpłaty takich zaliczek w trakcie roku. Warto podkreślić, że z odliczenia darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 skorzystają nawet firmy płacące liniowy PIT, które co do zasady pozbawione są podatkowych preferencji. Co więcej, darowizn tych nie obejmuje limit w wysokości odpowiednio 6% dochodu w  przypadku podatku PIT oraz 10% w przypadku podatku CIT.

Konrad Zawrotniak, ekspert w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. M&A w KPMG w Polsce

Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. M&A w KPMG w Polsce

Arkadiusz Kalwik, ekspert w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce

Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

 

Udostępnij: