Aktualności

KOMUNIKAT IPBBS

Uprzejmie informujemy, iż dnia 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Izby odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (WZC) IPBBS.

Zgodnie z porządkiem obrad WZC, zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2017, stanowisko Komisji Rewizyjnej (KR) o w/w sprawozdaniu finansowym oraz zostały podjęte uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i pokryciu straty za 2017 r. z funduszu zasobowego.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Izby odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (WZC) IPBBS.

Zgodnie z porządkiem obrad WZC, zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2017, stanowisko Komisji Rewizyjnej (KR) o w/w sprawozdaniu finansowym oraz zostały podjęte uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i pokryciu straty za 2017 r. z funduszu zasobowego.

W nawiązaniu do omawianych istotnych tematów dotyczących bieżących i planowanych działań Izby z uwzględnieniem uwag KR, która zasugerowała wypracowanie zdecydowanie nowej strategii i koncepcji spotkania branżowego, Zarząd podjął decyzję o zwołaniu spotkania roboczego Członków Izby, w dniu 17 lipca 2018 r. w celu omówienia planu zadań do realizacji przez Izbę i celowości podejmowania tematów, i kontynuacji działalności Izby.

Członkowie IPBBS, którzy nie będą mogli wziąć udziału w tym spotkaniu, zostali poproszeni o przesłanie swoich propozycji, którymi Izba powinna się zająć, a także o sugestie, w jakim formacie powinna funkcjonować Izba, tak aby lepiej spełniać pokładane w niej nadzieje.

Uwaga! Propozycje i sugestie  dot. nowego formatu Izby można zgłaszać na adres: biuro@ipbbs.org.pl

TagsIPBBS
Udostępnij: