ArtykułyBiuletyn 09-10/2018Biuletyn IPBBS

Rekrutacja specjalistów wyzwaniem dla 40% firm

Najczęściej wskazywanym celem, na którym planują skoncentrować się przedsiębiorcy w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest utrzymaniu pracowników (57% wskazań). Co druga prywatna firma zamierza rekrutować nowych oraz wzmocnić inicjatywy nakierowane na zaangażowanie obecnych pracowników. Czynnik ludzki jest nadal najtrudniejszym obszarem zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Firmy zmagają się z rosnącym zjawiskiem niekontrolowanych odejść pracowników fizycznych/produkcyjnych.

Rekrutacja specjalistów wyzwaniem dla 40% firm

Najczęściej wskazywanym celem, na którym planują skoncentrować się przedsiębiorcy w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest utrzymaniu pracowników (57% wskazań). Co druga prywatna firma zamierza rekrutować nowych oraz wzmocnić inicjatywy nakierowane na zaangażowanie obecnych pracowników. Czynnik ludzki jest nadal najtrudniejszym obszarem zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Firmy zmagają się z rosnącym zjawiskiem niekontrolowanych odejść pracowników fizycznych/produkcyjnych.

Firmy w coraz większym stopniu zmagają się z rosnącym zjawiskiem niekontrolowanych odejść pracowników fizycznych/produkcyjnych. W związku z tym są świadome znaczenia, jakie ma budowanie doświadczeń pracownika (Employee Experience) i na przestrzeni ostatnich miesięcy zainwestowały w obszar rozwoju i szkoleń pracowników oraz na bieżąco dostosowują politykę wynagradzania do specyfiki branży i rynku lokalnego – co jest trendem występującym na polskim rynku od 2016 roku. Najczęściej wskazywanym celem, na którym planują skoncentrować się przedsiębiorcy w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest utrzymanie pracowników (57% wskazań), szczególnie ważne jest to dla mniejszych firm zatrudniających 100-200 pracowników. Co druga prywatna firma zamierza rekrutować nowych pracowników oraz wzmocnić inicjatywy nakierowane na budowanie zaangażowania obecnych. Podobnie, jak w ubiegłorocznej edycji badania, czynnik ludzki jest wskazywany jako najtrudniejszy obszar do zarzadzania w budowaniu doświadczenia pracownika w organizacji.

Utrzymanie pracowników nadal bardzo ważne, a zatrudnianie nowych wyzwaniem dla mniejszych firm właścicielskich

Wyniki badania KPMG wskazują, że podobnie, jak w poprzedniej edycji badania, priorytetem w obszarze zarządzania personelem, dla ponad połowy badanych firm będzie utrzymanie pracowników. Duża część pracodawców ma jednak poczucie, że kontrolują fluktuację. W tym roku utrzymanie pracowników nie jest wyzwaniem dla prawie wszystkich badanych organizacji, jak miało to miejsce w roku 2016/2017 – odnotowaliśmy spadek o ok. 20 p.p. w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania. Utrzymanie pracowników jest priorytetem dla firm zatrudniających do 200 pracowników działających w branżach: nowoczesnych technologii, większych pracodawców w obszarze usług, a także bankowości i usług finansowych, transportu spedycji i logistyki, farmacji i ochrony zdrowia oraz administracji publicznej.
Blisko co druga ankietowana organizacja przyznała, że w najbliższych 12 miesiącach planuje skupić się na rekrutacji oraz budowaniu zaangażowania pracowników. Zatrudnianie nowych pracowników będzie priorytetem dla firm z branży produkcji przemysłowej, spożywczej oraz budownictwa i nieruchomości. Z kolei projekty nakierowane na wzmocnienie zaangażowania pracowników planują w pierwszej kolejności wdrażać m.in. przedsiębiorstwa z sektora chemicznego oraz Centra Usług Wspólnych. Blisko czterech na dziesięciu pracodawców zamierza optymalizować koszty pracownicze, co nie oznacza jednak redukcji zatrudnienia, którą planuje zaledwie 4% badanych firm.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że firmy w tym roku w dużo większym stopniu wskazują na konieczność optymalizacji kosztów pracy. Można przyjąć, że po czasach turbulencji z utrzymaniem pracowników, co zwykle istotnie wpływa na budżet kosztów personalnych, firmy zaczynają optymalizować koszty pracy. Deklaracja dopasowywania wynagrodzeń do specyfiki branży oznacza w praktyce utrzymanie poziomu wynagrodzeń na poziomie mediany branżowej. Rezultatem tego powinna być mniejsza fluktuacja pomiędzy firmami osób o podobnych kwalifikacjach i doświadczeniu, co przysparza obecnie firmom dużo dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją i tzw. onboardingiem – mówi Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Czynnik ludzki najtrudniejszym do zarządzania obszarem decydującym o odejściu pracowników

Zdecydowanie deklarowanym jako najtrudniejszy do zarządzania obszarem, który decyduje o odejściu pracownika jest nadal czynnik ludzki, związany bezpośrednio z takimi elementami jak: kompetencje pracowników oraz dopasowanie zadań do umiejętności osoby i styl zarządzania ich pracą. Narzędzia wynagradzania pracowników są drugim w kolejności obszarem sprawiającym firmom trudności w zarządzaniu obszarem ludzkim. Firmy regularnie monitorują poziom oferowanych wynagrodzeń do oczekiwań, jednakże w tym roku mocniej zwraca uwagę fakt konieczności optymalizacji kosztów pracowniczych. Ankietowane przedsiębiorstwa uznały z kolei, że najłatwiejszym do zarządzania w kontekście odejść pracowników jest obszar rozwoju i oceny związany z rozwijaniem wiedzy i potencjału pracownika, udzielaniem informacji zwrotnych, ścieżkami rozwoju, zarządzania talentami oraz rozwojem umiejętności kierowniczych.

Widać, że od poprzedniej edycji badania firmy zainwestowały w rozwój i szkolenia pracowników. Jest to pozytywne zjawisko, jednak nie daje jeszcze powodu do zaprzestania budowania doświadczenia pracowników w tym obszarze. Są to rezultaty krótkoterminowych inicjatyw, jeśli firmy zaprzestaną działań w tym obszarze, można spodziewać się ponownie spadku zaangażowania pracowników. Respondenci wskazują na podjęcie działań nakierowanych na wprowadzenie standardów udzielania informacji zwrotnej w ramach sformalizowanego procesu. Jest to odpowiedź na zmiany demograficzne rynku pracy. Nowe roczniki rozpoczynające karierę zawodową potrzebują regularnej informacji zwrotnej. Poprzez sformalizowanie procesu tzw. feedbackowania firmy zmuszają wręcz nieprzyzwyczajonych kierowników do nauki trudnej sztuki udzielania informacji zwrotnej – mówi Magda Stawska, starszy menedżer w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Niekontrolowane odejścia pracowników zgłasza co czwarta firma

Co czwarta badana firma zmaga się z wyzwaniami rynku pracy w obszarze utrzymania pracowników. Wśród respondentów wskazujących na problemy z ich utrzymaniem, co trzeci przyznaje, że dopiero niedawno zjawisko to stało się alarmujące i wskazują ten obszar budowania doświadczeń pracowników jako krytyczny. Najczęściej ze zjawiskiem niekontrolowanego odejścia pracowników spotykają się firmy zatrudniające do 200 osób oraz prywatne spółki z kapitałem rodzimym. Zarządzający są jednak przyzwyczajeni do rotacji wśród pewnych grup pracowniczych. Niemal połowa organizacji deklaruje, że odejścia pracowników związane są z naturalnym procesem ich rotowania między organizacjami.

W porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania wzrosło prawie trzykrotnie zjawisko niekontrolowanych odejść pracowników fizycznych/produkcyjnych. W tym roku już blisko 8 na 10 organizacji zgłosiło występowanie tego typu problemu. Co jest uspokajające dla pracodawców – zauważalny jest wyraźny spadek niekontrolowanych odejść wśród specjalistów. W pierwszej edycji badania taki problem dotyczył co trzeciej firmy, w tym roku występowanie tego typu zjawiska zgłosiło ok 20% ankietowanych przedsiębiorstw.

Niepokojące jest jednak to, że mniejsze firmy mają trudności nie tylko z utrzymaniem, ale i pozyskaniem specjalistów oraz kadry kierowniczej Optymistyczne jest natomiast to, że istnieją firmy, wprawdzie mniej niż 2 na 10 badanych, dla których zjawisko nieplanowanych odejść pracowników nie istnieje jako problem. Takie przedsiębiorstwa najczęściej podejmują działania związane z utrzymaniem jakości i profesjonalizmu kadry kierowniczej w swoich organizacjach – mówi Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Trudności w rekrutacji specjalistów

Przede wszystkim firmy z rodzimym kapitałem wskazują na trudności w rekrutowaniu specjalistów (co druga firma w swojej grupie). Najczęściej problemy z ich znalezieniem mają organizacje z branży bankowej i usług finansowych, farmacji i ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii oraz produkcji przemysłowej. Pozyskanie fachowców w obszarze pracy fizycznej nadal nie jest jednak łatwym zadaniem. 64% respondentów zgłasza trudności w rekrutacji pracowników fizycznych/produkcyjnych. Wydaje się, że jednym ze sposobów radzenia sobie firm ze zjawiskiem niekontrolowanych odejść z pracy oraz rekrutacją pracowników jest zatrudnianie obcokrajowców.

Już blisko co trzecia ankietowana firma zatrudnia obcokrajowców i nie ma tutaj wyjątków związanych z geograficznym położeniem firm. Większość badanych przedsiębiorstw oferuje pracownikom z innych krajów zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Zdecydowana większość (79% wskazań) obcokrajowców pracujących w Polsce pochodzi z krajów nienależących do Unii Europejskiej, choć spotyka się także coraz więcej obcokrajowców z innych krajów obszaru UE.

Na jakich stanowiskach firmy mają najczęściej problemy z rekrutacją

W Polsce pracuje wiele osób z Ukrainy. Jednak nie spodziewamy się dalszego napływu siły roboczej zza naszej wschodniej granicy. Kto miał przyjechać już tutaj jest i krąży pomiędzy Polską a domem, wymieniając się ze zmiennikiem bądź zmienniczką czasowo. Widać, że branża budowalna, transport i logistyka mają poważne problemy z pozyskaniem fachowców i poszukują ich dużo dalej niż w krajach ościennych. Dane GUS wskazują na napływ do Polski pracowników z Azji, odległych kulturowo Indii czy Nepalu. Jest to pewien zarysowujący się trend, jednak wymaga on dużych inwestycji w budowanie zrozumienia multikulturowego wokół zespołów. Na to potrzeba czasu i przynajmniej jednej generacji pracowników. Widać, że firmy sięgają do nowych i elastycznych form zatrudniania pracowników. Jest to pozytywny trend, który może wpłynąć na aktywność osób w wieku 50+, którzy nadal są w trudnej sytuacji z pozyskaniem miejsca pracy oraz kobiet wychowujących dzieci, dla których praca na pełen etat nie zawsze jest możliwa z uwagi na chęć wychowania potomstwa oraz dostęp do żłobków czy przedszkoli. Jest to z pewnością pozytywny trend, który zarysował się wyraźnie w tegorocznej edycji badania. Wpływa to także na optymalizację kosztów pracy – mówi Magda Stawska, starszy menedżer w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Programy szkoleniowe najistotniejszym obszarem budowania doświadczeń pracownika

Najczęściej podejmowanym na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy działaniem, mającym na celu budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników w firmie, było budowanie i wdrażanie programów szkoleniowych. Było to priorytetowym działaniem dla ponad połowy badanych przedsiębiorców (58%). Blisko co siódma firma zadbała o rozwój swoich pracowników poprzez programy wspierające umiejętności przywódcze oraz określając ścieżki rozwoju kariery. Na drugim miejscu (55% wskazań) znalazły się działania w zakresie systemów wynagrodzeń.

Wyniki wskazują również że w 2017 roku firmy w ramach budowy doświadczenia pracownika firmy działały aktywne wokół takich elementów, jak: dopasowanie zadań pracowników do ich umiejętności i wiedzy (40%), dopasowanie pracowników w zespołach (39%) oraz podnoszenie jakości/profesjonalizmu kadry kierowniczej (46% wskazań).

Wynagrodzenie w największym stopniu wpływa na utrzymanie pracownika w firmie

Wynagrodzenie zasadnicze najsilniej wpływa na utrzymanie pracowników w firmie. Nie dziwi zatem, że ponad 40% firm zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy nadal dostosowywać poziom wynagrodzenia w swoich organizacjach do specyfiki branży i lokalnego rynku. Oznacza to wzrost aż o 9 p.p. w porównaniu z edycją badania z 2017 roku. Z kolei blisko co piąta z ankietowanych firm planuje modyfikować lub wprowadzać system wynagrodzenia zmiennego. Warto zwrócić uwagę, że rolę w utrzymaniu pracowników w organizacjach nadal odgrywają także benefity oraz programy lojalnościowe zarówno dla pracowników, jak i dla ich rodzin.

Firmy prowadzą regularnie monitoring rynku pracy. Nie muszą przy tym polegać na raportach płacowych, które mogą nie odzwierciedlać w pełni specyfiki rynku pracy z uwagi na dynamiczne zmiany w ostatnich 18 miesiącach. W trakcie procesów rekrutacyjnych HRowcy dowiadują się o oczekiwaniach pracowników związanych z wynagrodzeniami. Firmy, które już zrekrutowały teraz będą chciały uzyskać zwrot z inwestycji. Dlatego organizacje deklarują przyglądanie się nadal wynagrodzeniom i zaspokajają bieżące potrzeby pracowników benefitami, elastycznymi godzinami pracy oraz dodatkowymi płatnymi dniami wolnymi od pracy – mówi Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

 

Udostępnij: