AktualnościBiuletyn 03/2020

Pandemia COVID-19 dużym wyzwaniem dla komitetów audytu

Za opracowanie i wdrożenie odpowiedniego planu awaryjnego w czasie pandemii i powiązanie go z obowiązującymi do tej pory planami zapewniania ciągłości działania odpowiedzialny jest głównie zarząd. Niemniej jednak cała rada nadzorcza, włączając w to komitet audytu, powinna pomóc zarządowi, aby wszystkie kluczowe ryzyka i ich wpływ na długoterminową strategię spółki zostały odpowiednio zidentyfikowane.

Monitorowanie procesu sprawozdawczości i badania jeszcze bardziej kluczowe niż dotychczas

Główne zadania komitetu audytu wynikające z ustawy o biegłych rewidentach, a więc monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych stają się w obecnej sytuacji spowodowanej rozprzestrzeniającą się epidemią koronowirusa SARS CoV-2 (COVID-19) jeszcze bardziej kluczowe niż do tej pory.

Potencjalne skutki pandemii na wyniki i sprawozdania finansowe spółek mogą być ogromne, w zależności od branży, ale na pierwszy plan wysuwa się ocena wpływu na zdolność jednostki do kontynuacji działalności i zapewnienie odpowiednich ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Żeby to dobrze i sprawnie przeprowadzić potrzebna jest ścisła współpraca z biegłym rewidentem. Aktywne zaangażowanie się komitetów audytu w proces badania sprawozdań finansowych i stanie na straży jego jakości w sytuacji szybko zmieniających się warunków zewnętrznych i niepewności jest absolutnie kluczowe – mówi Marek Gajdziński, partner, szef działu audytu w KPMG w Polsce.

Zachowanie ciągłości działania

Planowanie zachowania ciągłości działania ma zasadnicze znaczenie. Organizacje mogą znaleźć się w sytuacji, w której ze względu na czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne utrzymanie funkcjonowania kluczowych procesów biznesowych stanie się bardzo trudne lub prawie niemożliwe. W takich momentach organizacje powinny określić, jaka jest minimalna rentowność i jakie są wymagane zależności – w tym ludzie, pomieszczenia, technologia i aspekty związane ze stronami trzecimi. Solidny plan zarządzania kryzysowego ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji w czasie kryzysu takiego jak pandemia COVID-19.

Skutki dla sprawozdań finansowych za 2019 rok

Aktualna sytuacja i warunki mogą mieć istotne znaczenie na sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Ich wpływ będzie jednak zależał od sytuacji, w jakiej znajduje się dana spółka i od stopnia, w jakim jej działalność jest narażona na skutki pandemii, a także od wrażliwości kwot wykazywanych w sprawozdaniu finansowym na zmienność warunków gospodarczych.

Szczególne okoliczności powodują, że na pierwszy plan w ocenie wpływu na sprawozdanie finansowe za 2019 r. wysuwa się ocena zdolności do kontynuacji działalności oraz potrzeba zapewnienia odpowiednich ujawnień informacji. Inwestorzy oczekują większej przejrzystości w sprawozdaniach spółek, tak aby mogli podejmować decyzje oparte na pełnych informacjach – mówi Marek Gajdziński, partner, szef działu audytu w KPMG w Polsce.

Udostępnij: