Artykuły

Urząd zamówień publicznych opublikował wyniki ankiety dla zamawiających i wykonawców na temat zmian w Pzp

Od 19 grudnia 2023 r. do 15 lutego 2024 r. na stronach UZP widniała ankieta z 14 pytaniami dotyczącymi regulacji Prawa zamówień publicznych skierowana do uczestników rynku przetargów. Odpowiedzi udzieliło ok. 1000 zamawiających i 200 wykonawców. Przeprowadzenie ankiety ma na celu ukierunkowanie niektórych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski jakie wynikają z zebranych odpowiedzi

Zwiększenie progu stosowania Pzp, różnicowanie progów wg przedmiotu zamówienia, automatyczna indeksacja progów  

Zdecydowana większość zamawiających opowiada się za tym, aby próg stosowania regulacji ustawowych przesunąć ponad obecne 130.000 zł (85%). Wyniki w grupie wykonawców są wyrównane – za zwiększeniem progu opowiada się 53% pytanych, przeciwko jest 47%.

respondentów zapytano również, czy próg stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych powinien być różny dla robót budowlanych i dostaw i usług – tutaj ankietowani byli raczej zgodni, że tak.

Pytania o waloryzację umowy w sprawie zamówienia

W ankiecie zadano 3 pytania dotyczące waloryzacji umów:

  1. Czy w uzasadnionych przypadkach powinna być dopuszczona możliwość rezygnacji z waloryzacji wynagrodzenia? – 80% odpowiedzi tak.
  2. Czy powinien być wprowadzony obowiązek automatycznej waloryzacji w umowach o zamówienia publiczne? – większość- 64% wskazało odpowiedz nie
  3. Czy okres podlegający waloryzacji powinien być wydłużony czy skrócony? – 24% ankietowanych wskazało, że skrócony a 76%, że wydłużony.

Pytania o funkcjonowanie KIO

Kolejne pytania odnosiły się do funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej:

  1. Czy ustawa Pzp powinna przewidywać fakultatywność rozpraw elektronicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą lub możliwość prowadzenia hybrydowych rozpraw? – 88% wskazało, że tak ( od stycznia 2024 roku z rozpraw przed KIO sporządzany jest elektroniczny protokół).
  2. Czy opłata za złożenie odwołania powinna być zwiększona? – 91% pytanych wykonawców odpowiedziało, że tak, ale jedynie 53% zamawiających udzieliło takiej odpowiedzi.
  3. Czy ustawa Pzp powinna przewidywać obowiązek odpowiedzi na odwołanie? – 56% respondentów odpowiedziało, że tak, przy czym zdecydowana większość wykonawców opowiada się za takim rozwiązaniem (79% badanych).

Kwestia niedozwolonych klauzul umownych

W ankiecie zadano także pytanie o to, czy katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych) powinien zostać otwarty. Obecnie ma on charakter zamknięty i wskazuje niedopuszczalne postanowienia umowy, które kształtują obowiązki wykonawcy w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyka związanego z jego realizacją.

Ogółem 55% badanych odpowiedziało, że katalog powinien pozostać zamknięty, tak jak to jest obecnie.

Pytania o limit kar umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej

Zarówno w przypadku kar umownych jak i odpowiedzialności odszkodowawczej większość ankietowanych odpowiada, iż należy określić maksymalny próg tych wartości

Otwarte sugestie ankietowanych

Spośród otwartych propozycji zamawiających ciekawe wydają się m.in. następujące:

  • brak obowiązku badania rażąco niskiej ceny,
  • uproszczenie protokołów z postępowania oraz ogłoszenia o zamówieniu, by nie dublować informacji z dokumentów zamówienia,
  • ujednolicenie wadium w procedurze krajowej do wysokości wadium w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych (3%),
  • uzależnienie opłaty za wpis od odwołania od wartości zamówienia

Wyniki ankiety: Wyniki_ankiety_dla_Zamawiających_i_Wykonawców_-_graficzne_przedstawienie_wyników.pdf

Na podstawie: www.portalzp.pl ; www.gov.pl

Udostępnij: